577 640 555
577 640 596
sws@sws.cz
 
 

Soubory ke stažení

Prohlášení, osvědčení

Provozní doba SWS (po–pá)

Recepce (Hotline)6.30–19.00
Obchodní oddělení7.30–19.30
Produktoví manažeři9.00–17.00
Reklamační oddělení7.00–17.00
Osobní odběry Praha8.00–17.00
Osobní odběry Slušovice7.00–19.00
Skladem
Rozšířené hledání
Spolupráce
SWS bonus klub
 

Všeobecné podmínky a pravidla

SWS bonus klub „O moc více“

SWS bonus klub „O moc více“ (dále jen klub) je název věrnostního programu, který společnost SWS a.s. (dále jen SWS) nabízí svým registrovaným Partnerům na svých webových stránkách. Cílem tohoto programu je zvýšení kvality v oblasti prodeje zboží a poskytovaných služeb SWS. Členové klubu mají možnost získat body na své bodové konto. Body získají z aktivních promo akcí SWS, které se vztahují k tomuto programu. Znění podmínek a pravidel jednotlivých promo akcí nalezne člen klubu na webových stránkách SWS. Získané body využije člen klubu k odběru bonusů z katalogu.

Členství v SWS bonus klubu „O moc více“

Každý registrovaný Partner podpisem Smlouvy o obchodní spolupráci s SWS získává právo na členství v SWS bonus klubu „O moc více“ (viz Obchodní podmínky SWS a Smlouva o obchodní spolupráci). Členem klubu se tedy může stát pouze registrovaný Partner naší společnosti.

Partner má právo sám aktivovat, ale i deaktivovat přístup do klubu přes internet z Terminalu SWS na stránkách http://www.sws.cz, nebo http://terminal.sws.cz Správa všech účtů – Nástroje – Práva – Bonus Klub. Další možností je aktivace písemná e-mailem: bonusklub@sws.cz, faxem: +420 577 981 008 nebo poštou na adresu: SWS a.s., SWS bonus klub „O moc více“, Dostihová 1, 763 15 Slušovice. Aktivací přístupu do klubu souhlasí člen klubu se Všeobecnými podmínkami a pravidly klubu „O moc více“. Člen klubu získává oprávnění využívat výhody klubu. Členství v klubu je bezplatné.

Členem klubu se nemůže stát zaměstnanec SWS.

Členství v klubu zaniká v případě, že:

 1. Partner poskytl při registraci nesprávné údaje
 2. člen klubu zneužil ochranné známky SWS
 3. člen klubu zneužil mechanismus a výhod klubu
 4. na základě oznámení člena klubu nebo osobní deaktivací člena klubu
 5. člen klubu nerealizoval žádnou operaci přes jeho bodové konto po dobu delší než 1 rok (připsání a odepsání bodů na bodovém kontu)
 6. člen klubu má faktury po splatnosti po dobu delší než 2 měsíce

Člen klubu, jehož členství zaniklo a jehož bodové konto se stalo neplatným z důvodů uvedených pod písmeny a) až f), ztrácí nárok na použití bodů klubu nasbíraných na jeho bodovém kontu.

Za zneužití mechanismu a výhod členství v klubu se považuje zejména:

 1. připsání bodů na bodové konto člena klubu, které nejsou kryté nákupem zboží z aktivní promo akce, nebo promo akce, která se nevztahuje k SWS bonus klubu „O moc více“
 2. jakékoliv jiné jednání, kterým by došlo k získání bonusu jiným způsobem než podle Všeobecných podmínek a pravidel SWS bonus klubu „O moc více“

Postup sbírání bodů

Aktivací přístupu do klubu se novému členu klubu automaticky zaktivuje i jeho bodové konto. Body je možné začít sbírat ihned po aktivaci bodového konta. Bodový stav se zobrazuje členovi klubu po přihlášení do bonus klubu na webových stránkách SWS.

Člen klubu získá body z každého objednaného a následně uhrazeného zboží, které je zařazeno v aktivních promo akcích, u kterých je stanoveno pravidlo získání bodů klubu. Podmínkou získání bodů je dodržení podmínek dané promo akce a dodržení Všeobecných podmínek a pravidel SWS bonus klubu „O moc více“. Na bodové konto se přičítají body v okamžiku zaplacení odběratelské faktury společnosti SWS a zanesení této platby do informačního systému. Systém při této operaci přičítá body na jeho konto automaticky. Body lze přiznat pouze při prodeji za standardní ceny produktů. Nelze kumulovat různé druhy výhod (např. nelze přičíst body u množstevních a jiných slev zboží). Body se připočítávají na konto pouze za řádně a včas uhrazené faktury.

SWS vyhlašuje podmínky jednotlivých promo akcí v průběhu roku k různým komoditám, ve kterých je možné získat body na bodové konto. Společnost SWS nabízí také jiné druhy promo akcí, např. formou zpětných rabatů aj., které se bonus klubu netýkají. Přesné podmínky jednotlivých promo akcí a možný počet získaných bodů klubu je dostupný aktuálně na webových stránkách SWS.

Výměna bodů za bonusy

Minimální výše pro zaslání bonusu je 500 Kč.

Po nasbírání potřebného množství bodů je může člen klubu vyměnit za bonusy, které si vybere z katalogu na webových stránkách SWS podle vlastní volby. Jednotlivé bonusy mají stanovenou určitou bodovou hodnotu. Společnost SWS odepíše odpovídající množství bodů z bodového konta člena klubu. Vybraný bonus je následně zaslán členovi klubu při dodržení Všeobecných podmínek a pravidel klubu. Bonus bude členovi klubu zaslán pouze v případě, že nebude mít vůči společnosti SWS žádné závazky po splatnosti, s výjimkou vyúčtování úroku z prodlení, u nichž SWS může zvážit zaslání bonusů. Člen klubu je povinen vrátit zpět řádně vyplněný předávací protokol! Body ani bonusy z katalogu není možné vyměnit za peněžní hotovost.

Bonusy

Bonus je členovi klubu doručen v průběhu 1 měsíce po odepsání bodů z bodového konta. Získané bonusy podléhají zdanění podle platných právních a daňových předpisů. Bonus je doručen poštou nebo zásilkovou službou na adresu, pod kterou je člen klubu veden v systému. Za prodloužení dodací lhůty, způsobené nesprávně uvedenou adresou, resp. zpožděným informováním o změně adresy, nenese SWS odpovědnost. Za zboží zaslané poštou, které si člen klubu nepřevezme do termínu, který byl uveden na oznámení o uložení zásilky na dané pobočce České pošty, společnost SWS neposkytuje náhradu bodů. Na žádost člena klubu mu bude zboží opětovně zasláno, poštovné v tomto případě může být požadováno po příjemci zásilky.

Bonusy nabízené v katalogu jsou k dispozici po dobu platnosti uvedené v katalogu. Společnost SWS si vyhrazuje právo náhrady bonusu, které není k dispozici v daném období (z důvodu vyčerpání skladových zásob nebo zásahem vyšší moci). V takových případech společnost SWS dodá členovi klubu zboží srovnatelné kvality a druhu. SWS si vyhrazuje právo některý typ bonusu stáhnout trvale nebo dočasně z nabídky katalogu. Informace o tomto kroku budou podávány na webových stránkách. Parametry a zobrazení uvedené v katalogu mají jen informativní charakter.

Reklamace a vrácení bonusů

Vadný, poškozený nebo jinak nefunkční bonus je možné do 3 dnů od převzetí reklamovat, přičemž den převzetí je započítáván. Bonus se na vlastní náklady zašle na adresu zásilkové firmy, pokud přímo u bonusu není uvedeno jinak. Platná adresa zásilkové firmy je uvedena na průvodním dodacím listě. Další postup reklamačního řízení proběhne v souladu s platnými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. V případě, že se člen klubu po obdržení zásilkového bonusu rozhodne jej vrátit (z důvodu, že zboží nesplňuje jeho očekávání, apod.), může do 7 dnů po obdržení zásilky zaslat bonus zpět na vlastní náklady na adresu zasílací firmy. Bonus nesmí být poškozený a musí být v originálním balení. Po obdržení vráceného bonusu má člen klubu nárok na vrácení bodů. Člen klubu je povinen v této věci kontaktovat SWS bonus klub a dohodnout se na způsobu vrácení bodů. V případě, že člen klubu nesplní podmínky vrácení zboží, nemá nárok na vrácení bodů.

Platnost bodů

Akce v rámci bonus klubu jsou časově omezené, platnost je uvedena v zadání akce. Body získané z těchto akcí jsou platné, pokud není uvedeno jinak, jeden kalendářní měsíc od ukončení akce. Poté se body stávají neplatnými. Body získané v celoročních akcích jsou platné do konce prvního měsíce roku následujícího. Poté se body stávají neplatnými.

Služby SWS bonus klubu „O moc více“

Klub poskytuje formou e-mailového, písemného, příp. telefonického kontaktu se členy klubu následující služby: poskytování informací o klubu, řešení provozních problémů členů klubu a jejich bodového konta, reklamace zboží, přijímání stížností, podnětů a připomínek členů klubu. Adresa: bonusklub@sws.cz, nebo: SWS a.s., SWS bonus klub „O moc více“, Dostihová 1, 763 15 Slušovice, fax: +420 577 981 008, tel: +420 577 640 555. Všechny aktuální informace o věrnostním programu se nacházejí na internetových stránkách SWS.

Případy neuznání bodů

Body nebudou členovi klubu uznány v následujících případech:

 1. body byly získány v rozporu s dobrými mravy
 2. body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému
 3. body se vážou na promo akci, která byla z jakéhokoliv důvodu zrušena, nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem

Ochrana osobních údajů

Člen klubu, který si aktivoval přístup do klubu, dává svůj souhlas s tím, aby společnost SWS zpracovala jeho údaje z informačního systému k marketingovým účelům a tento informační systém provozovala na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem provozování SWS bonus klubu „O moc více“ ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakékoliv použití údajů je vymezené rámcem a účelem klubu, sledujícím zájem člena klubu a zkvalitnění služeb poskytovaných distributorem SWS. Člen klubu, který si aktivoval přístup do klubu, má právo přístupu pouze ke svým údajům, jakož i další práva stanovena uvedeným zákonem. Společnost SWS ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona.

Všeobecná ustanovení

Členství v klubu a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná. Zanikají z důvodů uvedených v článku 2 těchto Všeobecných podmínek a pravidel SWS bonus klubu „O moc více“. Body klubu nepředstavují platební prostředky a slouží jen pro evidenci účasti člena klubu v promo akcích. Jsou nepřevoditelné a nejsou předmětem dědického práva. Body slouží pouze jako prostředek k získání bonusů v rámci programu SWS bonus klubu „O moc více“.

Společnost SWS si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit nebo upravovat Všeobecné podmínky a pravidla SWS bonus klubu „O moc více“ a obsah katalogu. SWS si vyhrazuje právo změny bodového ohodnocení bonusů v katalogu (např. v případě devalvace měny, zavedení dovozních bariér a jiných zásahů vyšší moci). Společnost SWS bude při těchto změnách zohledňovat zájem členů klubu v maximální možné míře. Členové klubu budou o těchto změnách informováni v dostatečném předstihu.

Projekt SWS bonus klub „O moc více“ připravila společnost SWS s dlouhodobým záměrem. Společnost SWS si však vyhrazuje právo ukončit věrnostní program SWS bonus klub „O moc více“. Datum ukončení činnosti klubu se vyhlásí minimálně jeden kalendářní měsíc předem formou písemného oznámení na webových stránkách firmy, případně elektronickou poštou všem členům. Po tomto datu nebudou dále připisovány body. Za body nasbírané do data ukončení činnosti klubu bude možné získat bonusy z katalogu v průběhu 60 dnů po tomto datu u smluvního partnera společnosti SWS, který bude členovi klubu oznámen spolu s oznámením o ukončení činnosti klubu.

Realizace programu podle výše uvedených podmínek se bude uskutečňovat v souladu s interními předpisy společnosti SWS. Jakékoliv prezentace a vyhlášení ohledně klubu je oprávněna poskytovat výlučně společnost SWS a.s., IČO 63485826, zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1773. Tyto Všeobecné podmínky a pravidla SWS bonus klubu „O moc více“ vydala společnost SWS a.s. se sídlem Dostihová 1, 763 15 Slušovice, jako závazný předpis pro provozování SWS bonus klubu „O moc více“ výlučně v ČR a pro členy SWS bonus klubu „O moc více“.

Více o Bonus klubu SWS >>
SWS a.s. je předním velkoobchodním distributorem informačních technologií. Svým obchodním partnerům poskytuje široké portfolio výpočetní a kancelářské techniky.